Subject: http://icaa.mfah.org/vocabs/names/index.php?tema=10880×
Topic Descriptor: http://icaa.mfah.org/vocabs/names/index.php?tema=10880×
Topic Descriptor (local): http://icaa.mfah.org/vocabs/names/index.php?tema=10880×
Name Descriptor: Howanietz, Franz, 1897-1972×